Jak uzyskać pozwolenie na budowę – krok po kroku

W poprzednich wpisach odpowiedzieliśmy na pytanie jak wybrać odpowiedni projekt domu oraz opisaliśmy jak wygląda budowa domu w zgodzie z archeologią. Oczywiście nie da się wybudować domu bez pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia. Dlatego też w dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak uzyskać pozwolenie na budowę? Uzyskanie pozwolenia to jak się okazuje długotrwały proces wymagający załatwienia wielu innych dokumentów w różnych urzędach.

Za pewne słyszeliście, że od czerwca 2015 roku można budować na zgłoszenie, które jest dużo prostsze i mniej czasochłonne niż standardowe pozwolenie na budowę. Niestety jak się okazuje nie wszystkie inwestycje mogą być objęte zgłoszeniem. Dotyczy ono jedynie:

 •  wolnostojących budynków mieszkalnych,
 • przebudowy/rozbudowy/nadbudowy budynków mieszkalnych pod warunkiem, że nie powodują powiększenia obszaru opracowania,
 • budowy stacji transformatorowych o powierzchni do 35m2
 • budowy sieci energetycznych do 1kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci telekomunikacyjnych

Jak widać, nie wszystko wybudujemy na zgłoszenie. W naszym przypadku było podobnie, ponieważ mamy w projekcie również budynek gospodarczo – garażowy. Musieliśmy zatem zebrać wszystkie dokumenty, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Należy też pamiętać, że jeśli chcemy starać się o kredyt na budowę, to banki bardziej przychylnie patrzą na pozwolenie – informacja z pierwszej ręki J

Krok 1. Zebranie dokumentów

Zanim wypełnimy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę musimy uzyskać komplet dokumentów, które będą potrzebne do wykonania projektu oraz będą stanowić wymagane załączniki.

 • MPZP lub Warunki Zabudowy – tę kwestię omawialiśmy już we wpisie jak wybrać odpowiedni projekt domu, dlatego tylko krótko przypominamy:
  • Jeśli dla naszej gminy jest stworzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to z Urzędu Gminy pobieramy wypis i wyrys z MPZP dla naszej działki, koszt wypisu do 5 stron A4 – 30zł, powyżej 5 stron A4 – 50zł, koszt wyrysu – za każdą stronę A4 – 20zł (max 200zł) – czas oczekiwania do 14 dni
  • Jeśli nie ma MPZP składamy wniosek o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ) – dla budownictwa mieszkalnego bezpłatne
 • uzyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 wykonaną przez geodetę – potrzebna będzie do projektu – koszt 600 – 1000zł – czas uzależniony od geodety
 • projekt domu wraz z adaptacją do działki oraz projekt zagospodarowania terenu
 • jeśli działka leży na glebach klasy I-III to musimy uzyskać również zgodę na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (koszty od 0zł w górę – dość skomplikowane – google). Aby taką zgodę uzyskać należy zebrać odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek do Starostwa (czas do 30 dni):
  • wypis i wyrys z MPZP
  • dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (np. akt notarialny)
  • plan zagospodarowania działki, w którym należy wykazać ile m2 zostanie pokryte zabudową trwałą (budynki z fundamentem, utwardzony podjazd, szambo itp.)
  • wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej (do pobrania w starostwie) – koszt 50zł + około 10 zł za mapkę – wydawane od ręki
 • Oświadczenie odpowiedniego zarządcy drogi o możliwość połączenia działki z drogą publiczną – bezpłatnie, czas do 30 dni
 • Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej wraz z projektem przyłącza

Krok 2. Złożenie wniosku w Starostwie

Wniosek o wydanie pozwolenie na budowę inwestor powinien złożyć w wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego osobiście bądź wysłać listem poleconym. Dokument powinien zawierać dane inwestora, rodzaj inwestycji, adres inwestycji, oznaczenie geodezyjne terenu – czyli obręb ewidencyjny i numer ewidencyjny działki. Należy pamiętać o załącznikach:

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opinią geotechniczną (lub/i geologiczną), uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami,
 • zaświadczenia potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • MPZP lub WZ
 • innych zezwoleń i pozwoleń, jeśli są one wymagane ze względu na cel lub miejsce położenia planowanego obiektu np. w wypadku obiektów handlowych.

Krok 3. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana Starostę, jednak wcześniej muszą sprawdzić zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymaganiami ochrony środowiska. Starostwo sprawdzi również zgodność projektu zagospodarowania przestrzennego działki lub terenu, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień czy też pozwoleń.

Jeśli stwierdzą, że w projekcie bądź załącznikach są jakieś braki bądź błędy, to niezwłocznie zostaniemy powiadomieni o obowiązku usunięcia nieprawidłowości. Dostaniemy nawet termin, do kiedy musimy te poprawki nanieść (w innym przypadku anulują nam wniosek). Czas oczekiwania na decyzję wynosi maksymalnie 65 dni kalendarzowych, a jej wydanie jest bezpłatne (w przypadku budownictwa mieszkalnego). Po złożeniu wniosku Inwestor oraz sąsiedzi dostają powiadomienie o wszczęciu postępowania, potem kolejne powiadomienie w przypadku nieprawidłowości i na koniec zawiadomienie o wydaniu decyzji. Jeśli żadna ze stron nie odwoła się od decyzji to staje się ona ostateczna. Jest ona ważna przez 3 lata, co oznacza że musimy w ciągu tych 3 lat rozpocząć budowę (poprzez zgłoszenie budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego).

Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy Wam jak uzyskać pozwolenie na budowę. Staraliśmy się w miarę możliwości streścić wszystkie informacje, ale zdajemy sobie sprawę, że dzisiejszy artykuł mógł wydawać się trochę długi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.