Zakończenie budowy

Po ciężkich bojach, wylanych potach, wydanych pieniądzach budowa w końcu została zakończona. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy w tym momencie to przeprowadzka. Jednak według przepisów prawa budowlanego nie jest to takie proste jakby się wydawało. Obowiązujące w Polsce prawo zabrania mieszkanie/użytkowanie obiektu budowlanego bez dopełnienia wszystkich formalności związanych z zakończeniem budowy. Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane: „W przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55. Organ nadzoru budowlanego wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Są to kary finansowe, ale o jakie kwoty chodzi – nie wiemy.

Odbiór domu – formalności

Po faktycznym zakończeniu budowy należy zebrać wymagane dokumenty i złożyć je w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, do którego przynależymy. Cała papierologia miała zostać zminimalizowana, jednak w praktyce wychodzi bardzo gruba teczka dokumentów.

Oto dokumenty, które są wymagane:

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – zawiera dane inwestora oraz informacje na temat inwestycji
 2. Oryginał Dziennika Budowy opieczętowany przez Wydział Architektury (który udzielał nam pozwolenia na budowę) oraz skrupulatnie wypełniony przez Kierownika Budowy
 3. Oryginał oświadczenia  kierownika  budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 4. Ksero uprawnień Kierownika Budowy i zaświadczenia o przynależności do Izby: Architektów, Urbanistów i Inżynierów Budownictwa
 5. W przypadku wykonania odstępstw od projektu budowlanego – kserokopię rysunków wchodzących w skład projektu wraz z naniesionymi zmianami
 6. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 7. Protokoły odbioru, badań i sprawdzeń – kopie: (oryginały do wglądu i kopie dla PINB) – wszystkie protokoły badań i sprawdzeń muszą być wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami:
  • przyłącza energetycznego
  • przyłącza gazowego
  • przyłącza wod-kan
  • szczelności szamba z podaniem jego pojemności /w pkt.2/
  • przydomowa oczyszczalnia ścieków ( certyfikat , odbiór techniczny )
  • oraz instalacji wewnętrznych (wymagana kopia uprawnień):
   • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) z uwzględnieniem kotłowni /ważność 1 rok/
   • gazowej /ważność 1 rok/
   • elektrycznej /ważność 5 lat/
 1. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu
 2. Orientacyjna mapka dojazdu na teren inwestycji (odręczna)
 3. Ksero pozwolenia na budowę wraz z klauzulą ostateczności
 4. Ksero dokumentu stwierdzającego nadanie numeru domu – z Urzędu Miasta/Gminy
 5. Inne dokumenty wynikające z pozwolenia na budowę – np. z badań archeologicznych
Zakończenie budowy - odbiór domu
Dom gotowy do zamieszkania 🙂

Podsumowanie

Jak widzicie jest tego dużo, aczkolwiek jeśli zbieramy dokumenty na bieżąco to wystarczy zebrać wszystko do kupy i zanieść do PINB. Inspektorat ma 21 dni na wydanie decyzji. W tym czasie Inspektor przydzielony do sprawy może się do nas zgłosić z prośbą o uzupełnienie dokumentów, bądź z chęcią umówienia się na wizytę na placu budowy. Jednak w zdecydowanej większości przypadków cała procedura odbywa się tylko formalnie.

2 thoughts on “Zakończenie budowy – odbiór domu”

 1. Bardzo ciekawy wpis. Myślę, że przy odbiorze warto korzystać z pomocy profesjonalisty, tak żeby uniknąć problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.